header-01.png

ข่าว

โดย ดร.ชฎิล จุฑาจินดาเขต ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 หน้า 10
 “การพัฒนาโครงการแบบมิกซ์ยูส”
การพัฒนาแบบผสมผสานที่เรียกว่า “มิกซ์ยูส” (Mixed-Use) เป็นกรอบแนวคิดใหม่ในโครงการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โค
นโยบายและศักยภาพด้านการขนส่งทางอากาศไทย การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการค้า การลง
ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา อาเซียนมุ่งพัฒนาโดยมีมิตรประเทศที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ และมีผลประโยชน์ร่วมกันที่เรียกว่า “ประเทศคู่เจรจา” ทั้