"อาเซียนกับประเทศคู่เจรจากระชับสายใย ไทย-อินเดีย”

ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา อาเซียนมุ่งพัฒนาโดยมีมิตรประเทศที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ และมีผลประโยชน์ร่วมกันที่เรียกว่า “ประเทศคู่เจรจา” ทั้งหมด 9 ประเทศ อ่าน... "อาเซียนกับประเทศคู่เจรจากระชับสายใย ไทย-อินเดีย" โดย  ประดาป พิบูลสงคราม ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ระดมสมอง ฉบับวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2560 หน้า 10

Read more  >