"บทบาทที่ปรึกษาบริหารโครงการกับการพัฒนาสนามบินเป็นศูนย์กลางขนส่งทางอากาศในอาเซียน"

นโยบายและศักยภาพด้านการขนส่งทางอากาศไทย การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งอำนาจซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นของประชากรในภูมิภาค อ่าน "บทบาทที่ปรึกษาบริหารโครงการกับการพัฒนาสนามบินเป็นศูนย์กลางขนส่งทางอากาศในอาเซียน" โดย คุณไกรฤทธิ์ ฉายไธสง และ คุณไพบูลย์ หาญวัฒนานุกูล ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์เปิดมุมมอง ฉบับวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2560 หน้า 10

Read more  >