News

“การพัฒนาโครงการแบบมิกซ์ยูส”

การพัฒนาแบบผสมผสานที่เรียกว่า “มิกซ์ยูส” (Mixed-Use) เป็นกรอบแนวคิดใหม่ในโครงการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย โรงแรม และชอปปิ้งมอลล์ ที่นำเอาบริการสิ่งอำนวยความสะดวกมารวมไว้ในพื้นที่เดียวกัน อ่าน  “การพัฒนาโครงการแบบมิกซ์ยูส” โดย คุณณภัสสร์ยา ธำรงสมบัติสกุล ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์เปิดมุมมอง ฉบับวันจันทร์ที่ 9 - วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 หน้า 10

Read more

"บทบาทที่ปรึกษาบริหารโครงการกับการพัฒนาสนามบินเป็นศูนย์กลางขนส่งทางอากาศในอาเซียน"

นโยบายและศักยภาพด้านการขนส่งทางอากาศไทย การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งอำนาจซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นของประชากรในภูมิภาค อ่าน "บทบาทที่ปรึกษาบริหารโครงการกับการพัฒนาสนามบินเป็นศูนย์กลางขนส่งทางอากาศในอาเซียน" โดย คุณไกรฤทธิ์ ฉายไธสง และ คุณไพบูลย์ หาญวัฒนานุกูล ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์เปิดมุมมอง ฉบับวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2560 หน้า 10

Read more

"อาเซียนกับประเทศคู่เจรจากระชับสายใย ไทย-อินเดีย”

ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา อาเซียนมุ่งพัฒนาโดยมีมิตรประเทศที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ และมีผลประโยชน์ร่วมกันที่เรียกว่า “ประเทศคู่เจรจา” ทั้งหมด 9 ประเทศ อ่าน... "อาเซียนกับประเทศคู่เจรจากระชับสายใย ไทย-อินเดีย" โดย  ประดาป พิบูลสงคราม ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ระดมสมอง ฉบับวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2560 หน้า 10

Read more

Professional engineering learning in real work situation and construction site

The article by Dr. Chadin Chutachindakate of TEAM GROUP, published in the Poet Mum Mong column, Prachachat Business Newspaper, issue 16-19 November 2017, page 10.

Read more

"ตรวจโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัย"

การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านอุตสหกรรมและการท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองใหม่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อ่าน "ตรวจโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัย" โดย ดร.สหพล ทิมพงษ์ ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ หน้า 10 ฉบับวัน ที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560

Read more

“ปลดล๊อก” ความคุ้มค่าของรถไฟความเร็วสูง ด้วยแนวคิดทางการตลาด

รัฐบาลกำลังผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง เพื่อเชื่อมโยงกรุงเทพฯ และเมืองภูมิภาคต่างๆ ประเด็นถกเถียงในวงนักวิชาการข้ามจุดที่ว่าโครงการจะเกิดขึ้นหรือไม่ ไปที่ความอยู่รอดภายหลังเปิดให้บริการ ซึ่งปัจจัยหลักของความอยู่รอดของโครงการรถไฟความเร็วสูง คือปริมาณผู้โดยสารหรือจำนวนผู้ใช้บริการ อ่าน "ปลดล็อกความคุ้มค่ารถไฟความเร็วสูงด้วยแนวคิดการตลาด" โดย ดร.ปาริชาติ พัฒนเมฆา และคุณจามจุรี หอวิจิตร ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ หน้า 10 ฉบับวันที่ 17 -  20 สิงหาคม 2560

Read more