header-01.png

News

บทบาทวิศวกรโยธากับงานอาคารเขียว
“วิศวกรโยธามีหน้าที่จะต้องช่วยตัดสินใจในการออกแบบเพื่อช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคงรักษาสภาพไว้ การซ่อมแซมบำรุง การพิจารณาเรื่องการจัดก
กลยุทธ์การไปทำงานใน AEC
“เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานในอาเซียนให้ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆ หลายด้าน ได้แก่ การประเมินตนเอง การเตรียมความพร้อมในด้านต่า
Eco-friendly Port
Port is a public infrastructure which plays a vital role in economic development from local to national levels. Both social (in terms of
Business Continuity Plan to Address Critical Scenarios
A Business Continuity Plan (BCP) enables your business to ready to cope with emergencies or critical events and restore mission-critical