header-01.png

News

 'ชวลิต' ตอบโจทย์ รับมือวิกฤติน้ำแล้ง
สถานการณ์ภัยแล้งกำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ แม้จะมีบทเรียนจากปีที่แล้ว แต่ปีนี้ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและนักวิชาการประเมินว่าปัญาหาภัยแล้
“พลิกโฉมบางซื่อ พลิกโฉมคมนาคมไทยและอาเซียน
การเพิ่มขึ้นของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความแออัดของเมืองและการจราจรที่ติดขัดอย่างมาก จากปริมาณของรถยนต์นั่งส่วนบุ
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้ที่มีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริกา
การออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม
เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 2554 และลุ่มน้ำภาคตะวันออกปี 2556 ทำความเสียหายอย่างมากให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน ภาครัฐได้มีการวางแผนโ